Kolekcja

Rodziński Adam

Rodziński Adam – filozof, etyk, antropolog, filozof kultury, ur. 28 XI 1920 w Grabnie k. Wojnicza (Małopolska). Zmarł 25 lutego 2014 r. w Rzeszowie.

Do szkoły średniej uczęszczał w Tarnowie, gdzie w 1939 zdał egzamin maturalny. Po II wojnie światowej rozpoczął studia na Wydziale Humanistycznym i Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL; ukończył je, otrzymując tytuł magistra filologii pol. i magistra filozofii. W 1952 został zatrudniony na KUL jako asystent-stypendysta, w 1956 uzyskał tytuł doktora filozofii na podstawie pracy Sprawiedliwość chrześcijańska wobec problemu nierówności majątkowych w II i III wieku (promotor M. Żywczyński). W 1968 została zatwierdzona jego rozprawa habilitacyjna U podstaw kultury moralnej. O genezie i podstawowej strukturze wartości moralnej naturalnej i wartościowania ściśle moralnego. Studium aksjologiczno-etyczne (jednym z recenzentów jego rozprawy był abp K. Wojtyła); od tego roku kierował II Katedrą Etyki, która później została przekształcona w Katedrę Filozofii Kultury, najpierw w ramach Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej, a później Wydziału Nauk Społecznych; pracował tam do przejścia na emeryturę. Tytuł prof. nadzwyczajnego otrzymał w 1987. W roku akademickim 1976/1977 pełnił funkcję prodziekana, zaś w 1979/1980 funkcję dziekana Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej KUL. W 1981 przeniósł się na Wydział Nauk Społecznych KUL. W latach 1968–1974 był przewodniczącym Wydziału Nauk Społecznych Tow. Naukowego KUL; od 1983 jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Jana Pawła II. Był współzałożycielem kwartalnika „Ethos”. Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (0)

Obiekty

Ostatnio dodane

Obiekty

Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji